Disclaimer

Disclaimer

Het gebruik van deze website houdt in dat u de onderstaande algemene voorwaarden kent en aanvaardt.

Gebruik van de website

Wij besteden veel aandacht en zorg aan deze website en streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat de informatie niet volledig, juist, nauwkeurig, bijgewerkt is of wordt weergegeven.

Als de informatie op deze website tekortkomingen vertoont, zullen we al het mogelijke doen om dat zo snel mogelijk recht te zetten. We spannen ons ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. We kunnen echter niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen of andere technische problemen.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van uw apparatuur, programma’s of andere gegevens op uw computersysteem.

Hyperlinks en verwijzingen

Deze site bevat hyperlinks naar andere websites en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Wij beschikken voor die sites over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap en kunnen daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen. Ze zijn geheel op eigen verantwoordelijkheid aan te klikken en te bezoeken.

De hyperlinks naar andere websites houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u ter informatie en voor uw gebruiksgemak aangeboden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan ons bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd. Wij wijzen iedere verplichting van de hand betreffende het gevolg dat aan die gegevens en reacties moet worden gegeven. Wij mogen de reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, met behoud van de toepassing van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Als u commentaar of materiaal bezorgt, stemt u ermee in dat wij de ideeën, concepten, kennis en technieken die in uw reacties vervat zijn, kunnen aanwenden voor welk doel dan ook, met inbegrip van onder andere de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.

Auteursrechtelijke bescherming en bronvermelding

Alle teksten en foto’s op deze site zijn onderworpen aan auteursrechten. Zonder onze toestemming is het verboden teksten, foto’s, video’s … te kopiëren of te gebruiken. U kan citeren op voorwaarde dat u steeds verwijst naar de authentieke bron. De lay-out en de functionaliteit van deze site zijn auteursrechtelijk beschermd.

Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Brussel, België, en dat u de gedingen daarover alleen voor die rechtbanken kunt brengen.