Duik dieper

Duik dieper

Op zoek naar data en wetenschappelijke informatie over LIFE Sparc? Hier vind je realtime data uit de Sparc-gebieden en een overzicht van relevante onderzoeken en publicaties.

LIFE Sparc: klaar voor het klimaat

Door de opwarming van de aarde en het zeewater stijgt het zeeniveau en komen stormen, zware regenval en overstromingen steeds meer voor. Als getijdenrivier is de Schelde daar extreem gevoelig voor. In het worstcasescenario kan de zeespiegel tegen 2100 tot wel 3 meter stijgen.

Europa draagt met LIFE Sparc (Space for Adaptating the River Scheldt to Climate Change) bij aan het Sigmaplan door acht Sigmagebieden te ontwikkelen en te wapenen tegen de klimaatverandering en de extremere weersomstandigheden.

Projectcoördinator Veerle Campens van Natuur en Bos: “LIFE Sparc gaat over ons aanpassen aan het veranderende klimaat door met de natuur mee te werken. Door meer ruimte te geven aan de Schelde zorgen we voor meer veiligheid tegen overstromingen, meer getijdennatuur én scheppen we nieuwe mogelijkheden voor natuurbeleving. De unieke oplossingen die we in Vlaanderen hebben bedacht, gaan we vergelijken met de oplossingen van andere vergelijkbare estuaria in Europa. Een mooi Europees project dus. Dat maakt LIFE Sparc uniek.”

Realtime data uit de Scheldevallei

De Schelde wordt ontzettend goed bestudeerd door wetenschappers. Daar zijn veel data voor nodig. Onder andere de temperatuur, het zuurstofgehalte en het zoutgehalte van het rivierwater worden op verschillende plaatsen continu gemeten. In de buurt van de Sparc-gebieden kan iedereen die 3 parameters hier nu in real time raadplegen.

Raadpleeg de realtime data.

Presentaties – Opleiding klimaatgids Scheldevallei

In het voorjaar 2019 loopt de opleiding ‘Klimaatgids in de Scheldevallei’. Gedurende drie avonden, drie excursiedagen en een workshop in februari en maart leren gidsen er alles over de klimaatverandering en de effecten op de Scheldevallei.

Benieuwd naar wat er verteld werd? Hier vind je alle presentaties:

Wat is klimaatverandering? – P. Derudder
Gevolgen van klimaatverandering voor fauna en flora – U. Sansen

Urbanisatie en klimaatverandering – P. Willems

Wat is een goed functionerend estuarien ecosysteem? – P. Meire
Scheldebekken en klimaatveranderingen –
F. Mostaert

Sigmaplan – E. Verbanck

Naar een nationaal park Scheldevallei? – T. Wezenbeek

LIFE Sparc in samenwerking met Provincie Oost-Vlaanderen en de stad Dendermonde.

Publicaties en onderzoek

Algemene presentatie LIFE Sparc

Rivierestuaria zijn zeer kwetsbaar voor klimaatverandering. ‘Nature based solutions’ zijn de oplossing. LIFE Sparc werkt samen met de natuur om een dichtbevolkte regio als Vlaanderen beter te beschermen tegen overstromingen. We focussen op 4 pijlers: ruimte voor de rivier, natuurontwikkeling, kennis delen en beleving.


Impactanalyse LIFE Sparc: bevraging

Om de impact van LIFE Sparc op de regio te kunnen evalueren, bevragen we buurtbewoners, recreanten, lokale politici en ondernemers. We peilen naar hun ‘awareness raised and behavioural change’ ten opzichte van het klimaat bij aanvang van het project en herhalen dit na afloop van LIFE Sparc.

Klimaatadaptieplan voor de estuariene natuur in de Zeeschelde

De natuur is een van de eerste slachtoffers van de klimaatcrisis. Dit klimaatadaptatieplan bekijkt hoe er bij de inrichting en het beheer van de getijdennatuur langs de Schelde specifiek aandacht kan gaan naar het klimaatrobuust maken ervan.


MONEOS: Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets 2010

De monitoring van de Sigmagebieden en het in kaart brengen van de toestand van de Zeeschelde gebeurt in het kader van MONEOS (MONitoring Effecten OntwikkelingsSchets 2010). MONEOS zorgt voor de aanlevering van basisdata voor de evaluatie van de evolutie van het systeem.

Raadpleeg de MONEOS-jaarboeken

OMES-brochure: Meten voor een gezondere Schelde

OMES (Onderzoek Milieueffecten Sigmaplan) houdt de evoluties in het Schelde-estuarium onder de loep. Dankzij de metingen van OMES en andere monitoringprogramma’s wordt het Schelde-estuarium getoetst aan de Vlaamse en Europese regelgeving en kan het rivierbeheer zo nodig worden bijgestuurd. De OMES-brochure ‘Meten voor een gezondere Schelde’ bundelt de resultaten van verschillende monitoringsprogramma’s.

Meten voor een gezondere Schelde (cover)

Projectboek Bergenmeersen: bouw van een GOG-GGG

In het projectboek van het Sigmagebied Bergenmeersen belichten we de diverse aspecten van de bouw van het gecontroleerd overstromingsgebied met gecontroleerd gereduceerd getij (GOG-GGG) vanaf de initiële conceptie.

Publicaties van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek