De vier pijlers van LIFE Sparc

De vier pijlers van LIFE Sparc

Samen met de natuur werken we aan een klimaatbestendige en veerkrachtige Scheldevallei!

Het project steunt op vier pijlers:

Ruimte voor de rivier

De Schelde heeft nog een open riviermonding met de Noordzee en staat onder invloed van de getijden. Eb en vloed zijn tot diep landinwaarts te voelen: vlak voor Gent (Schelde) en Lokeren (Durme) en tot voorbij Mechelen (Dijle en Zenne) en Lier (Grote en Kleine Nete). Bij stormtij en als er heel veel regen valt kunnen deze rivieren een gevaarlijk hoge waterstand bereiken. Dat maakt een groot deel van Vlaanderen gevoelig voor overstromingen.

Ondertussen weten we dat de zeespiegel door de klimaatwijziging nog verder zal stijgen. Daarbovenop worden stormen heviger en frequenter en hebben we vaker te kampen met wateroverlast.

Met LIFE Sparc bieden we de Schelde en de Durme meer ruimte om te stromen en te overstromen. Dit doen we door 3 gecontroleerde overstromingsgebieden met gereduceerd getij en 5 ontpolderingen te verwezenlijken.

Nieuwe natuur

We herstellen 428 ha authentieke getijdennatuur: slikken, schorren, geulen en kreken, die een leefgebied vormen voor vele dieren en planten. Vogels vinden beschutting in de wilgenvloedbossen en rietkragen op de schorren, en voedsel in de slikken.

Bergeend Tadorna tadorna
De bergeend voelt zich thuis in het wilgenvloedbos.

De laatste decennia zijn grote oppervlaktes getijdennatuur verdwenen. Natte natuur is nochtans een noodzakelijke bondgenoot in de strijd tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Getijdennatuur tempert vloedgolven en de kracht van het getij en vergroot de veerkracht van de natuur. Een klimaatbestendige rivier met voldoende slikken en schorren kan de hele regio beschermen tegen extreme weersomstandigheden zoals hogere temperaturen, langere periodes van droogte en hevigere stormen.

Bovendien zuiveren slikken en schorren het rivierwater en halen ze CO2 uit de lucht. Voldoende oppervlakte aan slikken en schorren is essentieel voor de uitwisseling van voedingsstoffen in de Schelde. Investeren in getijdennatuur levert nog veel meer voordelen voor mens, plant en dier:

Getijdennatuur als klimaatbuffer
Getijdennatuur als klimaatbuffer

Kennis delen

De oplossingen die we in Vlaanderen uitwerken, delen we met beheerders van andere getijdengebieden in Europa, bijvoorbeeld met de partners van Waterdunen in Zeeland. Net als wij zullen ze getijdenwerking, natuur en recreatie combineren. Ook met partners van andere Europese estuaria, zoals de Elbe, de Eems, de Weser, de Humbler en de Seine gaan we in zee. Door kennis en ervaringen met elkaar te delen via workshops, terreinbezoeken en een groots symposium, bundelen we onze krachten.

> Lees meer over onze wetenschappelijke inzichten

Bezoek de Scheldevallei!

Met LIFE Sparc investeren we volop in beleving! Kom onze gebieden verkennen met een gids, ga langs bij onze ambassadeurs voor toeristische tips of vier mee feest tijdens het zomerevenement Hoogtij/STROOM.

Er zal steeds meer te beleven vallen. Zo werken we volop aan heuse belevingspaden en aan speciale lespakketten voor scholen en verenigingen.
> Zien en doen
> Scholen

Heerlijk wandelen of fietsen in de Scheldevallei – © ID / Michel Deveen